ENGLISH 12. REVISION (TENSES 2)

QUESTION SET

Description: Exercises on The Simple Past and The Past Progressive.

Source: Understanding and Using English Grammar – Workbook ( Betty Schrampfer Azar)

One thought on “ENGLISH 12. REVISION (TENSES 2)”

  1. dạ em thấy làm mấy dạng bài cô cho sẵn từ cần điền như này chỉ cần chia thì thôi nên cũng khá dễ ạ .Nhưng mà làm mấy bài tập kiểu này em thấy ôn bài dễ hơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *